THÔNG SỐ CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN

THÔNG SỐ CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN

Cập nhật
12/07/2016

Container khô 20'

Chất liệu thép

Milimet

Feet

Kích thước bên ngoài

Chiều Dài

6,060

19'10"

Chiều Rộng

2,440

8'

Chiều Cao

2,590

8'6"

Kích thước bên trong

Chiều Dài

5,898

19'4 13/64"

Chiều Rộng

2,352

7'8 19/32"

Chiều Cao

2,393

7'10 7/32"

Kích thước mở cửa

Chiều Rộng

2,340

7'8 1/8"

Chiều Cao

2,280

7'5 49/64"

 

Kilogram

Pound

Trọng lượng

Tổng trọng tải tối đa

24,000

52,910

Vỏ

2,280

5,090

Trọng tải hàng tối đa

21,720

47,885

 

Met khối

Feet khối

Dung tích bên trong

33.2

1,171

 

Container cao 20'

Chất liệu thép

Millimet

Feet

Kích thước bên ngoài

Chiều dài

6,096

 

Chiều rộng

2,438

 

Chiều cao

2,596

 

Kích thước bên trong

Chiều dài

5,915

 

Chiều rộng

2,422

 

Chiều cao

2,689

 

Kích thước mở cửa

Chiều rộng

2,340

 

Chiều cao

2,585

 
 

Kilogram

Pound

Trọng lượng

Tổng trọng tải tối đa

32,000

 

Vỏ

2,550

 

Trọng tải hàng tối đa

29,450

 
 

Met khối

Feet khối

Dung tích bên trong

38.5

 

 

Container mở nắp 20'

Chất liệu thép

Millimet

Feet

Kích thước bên ngoài

Chiều dài

6,060

19'10"

Chiều rộng

2,440

8'

Chiều cao

2,590

8'6"

Kích thước bên trong

Chiều dài

5,902

19'4.3"

Chiều rộng

2,240

7'4.1"

Chiều cao

2,352

7'8.5"

Kích thước mở cửa

Chiều rộng

2,335

7'7.9"

Chiều cao

2,240

7'4.1"

 

Kilogram

Pound

Trọng lượng

Tổng trọng tải tối đa

24,000

52,910

Vỏ

2,440

5,380

Trọng tải hàng tối đa

21,560

47,520

 

Met khối

Feet khối

Dung tích bên trong

32

1,133

 

Flatrack Container 20'

Chất liệu thép

Millimet

Feet

Kích thước bên ngoài

Chiều dài

6,060

19'10"

Chiều rộng

2,440

8'

Chiều cao

2,590

8'6"

Kích thước bên trong

Chiều dài

5,727

18'9.4"

Chiều rộng

2,240

7'4.1"

Chiều cao (mở ra)

2,170

7'1.3"

 

Chiều cao (gập lại)

420

1'4.6"

 

Kilogram

Pound

Trọng lượng

Tổng trọng tải tối đa

30,480

66,140

Vỏ

2,950

6,500

Trọng tải hàng tối đa

26,650

60,690

 

Metreskhối

Feet khối

Dung tích bên trong

27.9

986

 

Refrigerated Container 20'

MGSS

Millimet

Feet

Kích thước bên ngoài

Chiều dài

6,060

19'10"

Chiều rộng

2,440

8'

Chiều cao

2,590

8'6"

Kích thước bên trong

Chiều dài

5,461

17'11.2"

Chiều rộng

2,290

7'6"

Chiều cao (Lý thuyết)

2,288

7'6"

Chiều cao (Sử dụng)

2,288

7'6"

Kích thước mở cửa

Chiều rộng

2,294

7'6.2"

Chiều cao

2,278

7'5.5"

 

Kilogram

Pound

Trọng lượng

Tổng trọng tải lớn nhất (34,000)

30,480

67,200

Vỏ

3,190

7,033

Trọng tải hàng lớn nhất

27,290

60,167

 

Met khối

Feet khối

Dung tích bên trong

Lý thuyết

28.6

1,010

Sử dụng

27.3

967

 

Container khô 40'

Chất liệu thép

Chất liệu nhôm

Millimet

Feet

Millimet

Feet

Kích thước bên ngoài

Chiều dài

12,190

40'

12,190

40'

Chiều rộng

2,440

8'

2,440

8'

Chiều cao

2,590

8'6"

2,590

8'6"

Kích thước bên trong

Chiều dài

12,040

39'5.3"

12,021

39'5.3"

Chiều rộng

2,335

7'8.5"

2,353

7'8.9"

Chiều cao

2,383

7'9.7"

2,360

7'8.9"

Kích thước mở cửa

Chiều rộng

2,340

7'8"

2,337

7'7.9"

Chiều cao

2,280

7'5.8"

2,271

7'5.4"

 

Kilogram

Pound

Kilogram

Pound

Trọng lượng

Tổng trọng tải tối đa

30,480

67,200

32,000

70,040

Vỏ

3,830

8,450

3,170

6,990

Trọng tải hàng tối đa

26,650

58,630

28,830

63,500

 

Met khối

Feet khối

Met khối

Feet khối

Dung tích bên trong

67.7

2,390

67.7

2,390

 

Container cao 40'

Chất liệu thép

Millimet

Feet

Kích thước bên ngoài

Chiều dài

12,190

40'

Chiều rộng

2,440

8'

Chiều cao

2,910

9'6"

Kích thước bên trong

Chiều dài

12,031

39'5.6"

Chiều rộng

2,352

7'8.5"

Chiều cao

2,698

8'10"

Kích thước mở cửa

Chiều rộng

2,340

7'8.1"

Chiều cao

2,585

8'5.8"

 

Kilogram

Pound

Trọng lượng

Tổng trọng tải tối đa

30,480

67,200

Vỏ

3,980

8,755

Trọng tải hàng tối đa

26,500

58,425

 

Met khối

Feet khối

Dung tích bên trong

76.3

2,694

 

Container mở nắp 40'

Chất liệu thép

Millimet

Feet

Kích thước bên ngoài

Chiều dài

12,190

40'

Chiều rộng

2,440

8'

Chiều cao

2,590

8'6"

Kích thước bên trong

Chiều dài

12,020

39'5.2"

Chiều rộng

2,342

7'8.4"

Chiều cao

2,234

7'7.7"

Kích thước mở cửa

Chiều rộng

2,338

7'8"

Chiều cao

2,234

7'3.8"

 

Kilogram

Pound

Trọng lượng

Tổng trọng tải lớn nhất

36,000

79,370

Vỏ

4,430

9,760

Trọng tải hàng lớn nhất

31,570

69,600

 

Met khối

Feet khối

Dung tích bên trong

66.7

2,355

 

Flatrack Container 40'

Chất liệu thép

Millimet

Feet

Kích thước bên ngoài

Chiều dài

6,060

19'10"

Chiều rộng

2,440

8'

Chiều cao

2,590

8'6"

Kích thước bên trong

Chiều dài

12,024

39'5.6"

Chiều rộng

2,240

7'4.1"

Chiều cao (khi mở ra)

2,034

6'8.1"

 

Chiều cao (khi gập lại)

570

1'10.4"

 

Kilogram

Pound

Trọng lượng

Tổng trọng tải tối đa

45,000

88,180

Vỏ

5,530

12,190

Trọng tải hàng tối đa

39,470

87,020

 

Met khối

Feet khối

Dung tích bên trong

54.8

1,936

 

Refrigerated Container 40'

Chất liệu nhôm

Millimet

Feet

Kích thước bên ngoài

Chiều dài

12,190

40'

Chiều rộng

2,440

8'

Chiều cao

2,590

8'6"

Kích thước bên trong

Chiều dài

11,192

36'8 5/8"

Chiều rộng

2,286

7'6"

Chiều cao (lý thuyết)

2,240

7'5 1/4 "

Chiều cao (sử dụng)

2,120

6'11 1/2"

Kích thước mở cửa

Chiều rộng

2,286

7'6"

Chiều cao

2,195

7'2 3/8"

 

Kilogram

Pound

Trọng lượng

Tổng trọng tải tối đa

30,480

67,200

Vỏ

5,200

11,460

Trọng tải hàng tối đa

25,280

55,740

 

Met khối

Feet khối

Dung tích bên trong

57.3

2,023

 

High Cube Refrigerated Container 40'

Chất liệu nhôm

Millimet

Feet

Kích thước bên ngoài

Chiều dài

12,190

40'

Chiều rộng

2,440

8'

Chiều cao

2,910

9'6"

Kích thước bên trong

Chiều dài

11,569

37'11.4"

Chiều rộng

2,294

7'6.2"

Chiều cao (lý thuyết)

2,540

8'4"

Chiều cao (sử dụng)

2,440

8'0"

Kích thước mở cửa

Chiều rộng

2,294

7'6.2"

Chiều cao

2,558

8'4.7"

 

Kilogram

Pound

Trọng lượng (Tổng trọng tải tối đa 34 tấn)

Tổng trọng tải tối đa

34,000

74,961

Vỏ

4,430

9,767

Trọng tải hàng tối đa

29,570

65,194

Trọng lượng (Tổng trọng tải tối đa 30 tấn)

Tổng trọng tải tối đa

30,480

67,200

Vỏ

4,420

9,750

Trọng tải hàng tối đa

26,060

57,450

 

Met khối

Feet khối

Dung tích bên trong

Lý thuyết

67.4

2,380

Sử dụng

64.8

2,289

Hỗ trợ trực tuyến

028 6262 3978

  • Hỗ trợ

0349 493 700

  • Hỗ trợ